Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

dontforgot
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaflyingheart flyingheart
dontforgot
8710 68e8
Reposted fromdatfeel datfeel viayanek yanek
dontforgot
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viayanek yanek
dontforgot
5042 8ccc
Reposted fromdatfeel datfeel viayanek yanek

September 12 2019

dontforgot
1386 1163 500
Reposted fromsarchi1 sarchi1 viakudlaty kudlaty
dontforgot

August 27 2019

9009 1102 500

August 23 2019

dontforgot
0078 c99b 500

magics-secrets:

perfect life

dontforgot
dontforgot
9080 761e
Reposted fromSzczurek Szczurek viamy-anxieties my-anxieties
dontforgot
1423 2ef6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamy-anxieties my-anxieties
dontforgot
3328 b9f3 500
Reposted fromonlyman onlyman viamy-anxieties my-anxieties
dontforgot
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viapozakontrola pozakontrola
dontforgot
5523 701e 500
Giovana Medeiros
Reposted fromSzczurek Szczurek viakudlaty kudlaty
dontforgot
0385 11c5 500
Reposted fromoll oll viawpuscmnie wpuscmnie
dontforgot
5153 9474 500

August 18 2019

dontforgot
dontforgot
"(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało"
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl