Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

7111 5510
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viawiks wiks

February 21 2017

dontforgot
dontforgot
9766 528a 500
dontforgot
8890 f229 500
dontforgot

February 20 2017

dontforgot
dontforgot
1940 cbc3
back from the dead
dontforgot
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viawiks wiks

February 19 2017

dontforgot
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viaasalluhi asalluhi
dontforgot
4848 72ec
Reposted fromdailylife dailylife viabakteryja bakteryja
dontforgot
Reposted fromnosmile nosmile viabakteryja bakteryja
dontforgot
4105 c4e8 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viawiks wiks
dontforgot
1430 52ff
Nationalism is stupid
Reposted fromckisback ckisback viawiks wiks
dontforgot
2047 e604 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viawiks wiks
dontforgot
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viatruustme truustme
dontforgot
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaasalluhi asalluhi

February 18 2017

dontforgot
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie viamslexi mslexi

July 09 2015

dontforgot
najtrudniejsze ze wszystkich rozstań - to rozstawanie się z wiarą i miłością właśnie wtedy, kiedy chciałoby się tę wiarę wskrzesić, tę miłość odbudować. Że niewymownie trudno jest wyrzec się przeszłości, wspomnień
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaaudreyfan audreyfan

July 07 2015

dontforgot
9448 f205 500
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaobliviate obliviate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl